“Formare profesională pentru fermierii din județul Bistrița-Năsăud”

Un proiect realizat în parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Obiectivul general al proiectului „FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU FERMIERII DIN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” constă în dobândirea de informații și cunoștințe relevante în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, privind standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției, diversificarea activităților în exploatațiile agricole și managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, management).

Obiectivul specific al proiectului constă în furnizarea unui curs de formare profesională personalizat grupului țintă din județ prin intermediul a 10 serii de instruire, fiecare cu o durată de 40 ore, pentru un total de 250 participanți.

Prin intermediul acestui proiect se atinge scopul general al sub-măsurii 1.1, adică îmbunătăţirea competenţelor şi cunoştinţelor de bază precum și diseminarea/ asimilarea rezultatelor cercetării şi inovării, prin acţiuni de formare profesională şi dobândire de cunoştinţe în rândul fermierilor (în special al beneficiarilor sub-măsurilor 6.1 și 6.3).

Prin adaptarea curriculei de instruire la nevoile specific ale grupului țintă de la nivel județean, se ating obiectivele specifice ale sub-măsurii 1.1: „Ca rezultat se așteaptă ca tinerii fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1, fermieri care activează in ferme mici si care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3 , să pună în practică tehnici și tehnologii agricole, inclusiv rezultatele cercetării”.

Prin îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe şi aptitudini a fermierilor va fi încurajat managementul sustenabil al resurselor naturale şi adaptarea la schimbările climatice.

Prezentul proiect răspunde obiectivului i) Obiectivul de restructurare si creştere a viabilităţii exploataţiilor agricole al PNDR 2014 – 2020, asumat conform Acordului de Parteneriat.

Nivelul scăzut de instruire şi slaba capacitate managerială a tinerilor și fermelor mici vor fi ameliorate prin servicii de instruire pentru îmbunătățirea productivității, creșterea valorii adăugate și managementul riscurilor. Creşterea competitivităţii agriculturii, silviculturii şi sectorului alimentar, este esențială pentru dezvoltarea economică rurală şi crearea de locuri de muncă, fiind elementul central al acestei strategii. Există potenţial pentru creşterea productivităţii, integrarea facilă pe piaţă a fermierilor și satisfacerea cererii de produse cu valoare adăugată.

Proiectul contribuie la următoarele domenii de intervenție ale sub-măsurii, astfel:

  • Prin faptul că fermierii vor avea acces la cunoştinţe şi informaţii în vederea creşterii competitivităţii şi productivităţii, proiectul se adresează DI 1A- „Încurajarea inovării, a cooperării şi a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale”;
  • Prin faptul că în urma participării la cursuri, fermierii își vor actualiza competențele profesionale în sectorul agricol și agroalimentar romanesc și vor dobândi abilități orientate către practicarea unui management tehnologic și economic eficient la nivelul exploataţiilor, adoptarea de practici prietenoase cu mediul, proiectul se adresează DI 1C – „Încurajarea învățării pe tot parcursul vieţii şi a formării profesionale în sectoarele agricol şi forestier”;
  • Prin faptul că în urma participării la cursuri, fermierii își vor dezvolta abilităţile şi competenţele necesare în vederea îmbunătăţirii performanţei şi a viabilităţii fermelor pentru o mai bună integrare pe piaţă precum şi pentru îmbunătăţirea cunoștințelor de management, proiectul se adresează DI 2A – „Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole”;
  • Prin faptul că aceste cursuri sunt orientate și beneficiarilor sub-măsurii 6.1, tinerii fermieri vor obține informații în vederea îmbunătăţirii nivelului de cunoștințe agricole pentru îmbunătățirea performanțelor generale ale fermelor în care sunt instalați, proiectul se adresează DI 2B- „Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificaţi corespunzător şi în special, a reînnoirii generaţiilor”.

Acest proiect contribuie și la îndeplinirea obiectivelor transversale (mediu și climă și inovare) prin faptul că transferul de cunoștințe va conduce la o mai bună înţelegere şi asumare de către fermieri a angajamentelor privind protejarea biodiversității atât în zonele Natura 2000 și HNV, cât și în afara acestora, managementul sustenabil al terenurilor agricole, cât și corelarea și crearea de sinergii cu cerințele prevăzute prin pachetul de înverzire și eco-condiționalitatea din cadrul plăților directe (Pilonul I al PAC). Aplicarea cunoștințelor dobândite de fermieri prin transferul de cunoștințe va contribui atât la atingerea obiectivelor PNDR în ceea ce privește protecția mediului, cât și a celor prevăzute în strategiile naționale sau europene care vizează gestionarea durabilă a resurselor (biodiversitate, apă, sol). Prin expunerea la noi idei, metode şi principii, prin interacţiune şi învăţare, fermierii devin mai bine pregătiţi, mai receptivi la noi idei şi concepte şi mai înclinaţi să aplice tehnologii şi practici inovatoare în domeniul lor de activitate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *