Anunț achiziție: Servicii de promovare

Denumire: Servicii de promovare pentru proiectul ”DEZVOLTAREA PIEȚELOR LOCALE EXCLUSIV PRIN LANȚURI SCURTE PENTRU FRUCTE ECO”, SM. 16.4A
Cod CPV: 79342200-5 Servicii de promovare (Rev. 2)
Data postare: 09.08.2018
Valoare estimata lei fara TVA: 93.170 lei
Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scazut
Data si ora limita de depunere: 16.08.2018 ora 12
Termen de prestare: cel mult 6 luni de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Lider Bistriţa-Năsăud (loc. Ilva Mică, str. Principală, nr. 825), program in zilele lucratoare: 9-12, sau la adresa de e-mail contact@galbn.ro
Modul de prezentare a ofertei: Oferta tehnică, oferta financiară și modelul de contract asumat se vor depune la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Lider Bistrița-Năsăud sau se vor trimite pe adresa de e-mail contact@galbn.ro. Oferta  tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziționate în concordanță cu specificațiile cuprinse în caietul de sarcini. Ofertantul desemnat castigator va pune la dispoziție o copie a Certificatului ONRC din care să reiasă corespondența activităților înscrise cu obiectul contractului. Certificatul nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni.

Oferta financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate, se va exprima în lei și nu va conține TVA și se va întocmi conform formularului de ofertă din documentația de atribuire. Prețul contractului ramane neschimbat pe toată durata de derulare.

Ofertanții au obligația să posteze în catalogul electronic din SICAP valoarea ofertei financiare precizată în propunerea ofertei scrise. Atribuirea se va face “online”, din catalogul SICAP, dintre ofertele care corespund cerintelor tehnice.

OFERTELE CARE NU ÎNDEPLINESC CERINȚELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificari: Se pot solicita la adresa contact@galbn.ro pana cel tarziu la data de 14.08.2018,  ora 12:00
Ofertanti:
Ofertant castigator:
Pret oferta castigatoare lei fara TVA:
Fisiere atasate:

Formular oferta promovare – Agricol

2. CONTRACT DE SERVICII – servicii promovare GAL BN

3. CAIET DE SARCINI promovare GAL BN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *